ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט' אד"ר, תש"ל

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ובו בקשת ברכה פ"נ מיום ג' אד"ר,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובודאי מדייק ככל הדרוש במצות תפילין. ובפרט שעלי' נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. ובמקומו וסביבתו עתה בטח מוסיף ומשתדל ככל התלוי בו – שכל חבריו שליט"א יעשו ככה. והרי זוהי טובת היחיד וטובת הרבים וטובת הכלל. ונאמר והי' מחנך קדוש – אשר אז (ככתוב בתחילת הפסוק) ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך.

בברכה.


עלי' נאמר: תבוא כח, יו"ד. ברכות ו, א.

ובמקומו וסביבתו עתה: בצבא.

ומשתדל כו': ראה גם לעיל אגרת ט'תרלה, ובהנסמן בהערות שם.

ונאמר: תצא כג, טו.