ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א אד"ר, תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אד"ר בדבר ההצעה שבאה לפני המנהל דביה"ס דבת-ים, אשר ירשו לאחת המפלגות לפעול בביה"ס וכו', הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות כדלקמן:

מופרך לגמרי. ולפלא גדול ספק כל שהוא בדבר (ומענתו – שכאילו צריך ישוב הדעת בזה). שמציעים (שע"ע לא הייתה כזאת) להפוך אופי חב"ד ולהכניסה למפלגתיות. ומחר ידרשו כזאת פואגו"י, עובד הדתי ועוד.

בברכת כט"ס,

הרב ח.מ.א. חדקוב


מו"ה דוד: חנזין, פתח תקוה. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

מופרך לגמרי כו': ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תתק. ובכ"מ.

פואגו"י: פועלי אגודת ישראל.