ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, פורים קטן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ורב פעלים

עוסק בצרכי ציבור

מוה"ר שמואל טובי' שי' שטרן

שלום וברכה!

בטח שמע כת"ר שביו"ד שבט העבר מלאה תקופה של עשרים שנה להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בדורנו.

והתקוה חזקה שככל ימי זכרון בישראל, שהתכלית היא להמשיך מענינא דיומא בכל ימות השנה, במעשה בפועל, כי מעשה עיקר, כן גם יום זכרון זה יעורר בלב כל אחד ואחד מאתנו, בתוככי כלל ישראל, הרצון והמרץ להמשיך בפעולות בעל ההילולא בחיזוק התורה והיהדות בחיי היום-יום, פעולות חדורות אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל שכולי חד.

בנועם נודעתי שכת"ר מקבל ציון כבוד הקשור עם ירושלים עיר הקודש, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו. ובודאי לדכוותי' לא נצרך להדגיש מאמר חכמינו ז"ל שמא מילתא הוא, ובפרט בהנוגע לירושלים, שהדיוק בזה הוא בכל שלימותו, והרי פירשו חכמינו ז"ל (תוספות ד"ה הר, תענית טז, א, מיוסד על מדרש בראשית רבה פ' נו) שנקרא על שם "יראה" שקרא אברהם ו"שלם" שקרא שם בן נח, ומפרש אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע שהשם מורה על שלימות היראה. וכיון שירושלים עיה"ק נקראת קרית מלך רב, הרי מובן שהשפעתה – ובלשון הכתוב, ודבר ה' מירושלים – צריכה להיות בשלימות יראת השם, וכן כל הפעולות הקשורות עם ירושלים.

ויהי רצון שכת"ר יעשה בכל האמור מתוך ניצול מלא של כוחותיו ומדת השפעתו, באופן דמוסיף והולך, בשמחה ובטוב לבב.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


מוה"ר שמואל טובי' שטרן: אגרת נוספת אליו – לעיל אגרת ט'תרפ.

עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

כי מעשה עיקר: אבות פ"א מי"ז.

שכולי חד: ראה גם לעיל אגרת ט'תשצג, ובהנסמן בהערות שם.

מאמר חכמינו ז"ל: ראה ברכות ז, ב. יומא פג, ב. ועוד. וראה גם לעיל ח"א אגרת קנד. וש"נ.

ומפרש אדמו"ר הזקן: לקו"ת דרושי ר"ה ס, ב. ובכ"מ.

קרית מלך רב: תהלים מח, ג.

ובלשון הכתוב: ישעי' ב, ג.