ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, פורים קטן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יגאל שי' אלון

שלום וברכה!

בנועם וברחשי תודה הנני לאשר קבלת מכתבו מיום ג' באד"ר, ברכה ואיחולים בקשר עם מלאות עשרים שנה להסתלקות מו"ח כ"ק אדמו"ר ביו"ד שבט.

בקורת רוח מיוחדת קראתי דברי הערכתו את פעולות אנשי חב"ד בהפצת התורה והיהדות בקרב המוני בית ישראל בקירוב הלבבות וכולי, ובמיוחד מצאתי עידוד בדבריו בנוגע למפעלי החינוך של חב"ד בארצנו הקדושה – שרואה אני בכל אלו הזדהות אישית ושיתוף פעולה גם בימים יבואו.

ואני תפילה אשר כל אחד ואחד מאתנו, בתוככי כלל ישראל, ינצל מיטב כוחותיו וכשרונותיו לטובת אחינו בני ישראל בכל מקום שהם, ועל אחת כמה וכמה בארצנו הק', ארץ אשר עיני ה"א בה תמיד מראשית השנה ועד אחרית שנה, טובתם האמיתית, ובסגנון חכמינו ז"ל טוב לשמים וטוב לבריות, ויעשה בזה מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, באופן דמוסיף והולך, בשמחה ובטוב לבב.

יתברך המברך מאת ה' מקור הברכות בכל המצטרך לו ולכל אשר לו, וכמו שנאמר ואברכה מברכיך.

בכבוד ובברכה להצלחה מופלגה בכל האמור ולבשורות טובות.


מר יגאל אלון: שר החינוך והתרבות וסגן ראש הממשלה.

עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

ארץ . . שנה: עקב יא, יב.

ובסגנון חכמינו ז"ל: קידושין מ, א.

וכמו שנאמר: לך לך יב, ג.