ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ז אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו שנתקבל באיחור רב,

הנה בכללות ידוע מאמר חכמינו ז"ל אין הקדוש ברוך הוא מבקש אלא לפי כוחו של כאו"א, ואינו בא בטרוני' עם בריותיו. וזה מובן גם בשכל, כיון שהוא ית' הבורא ויודע הכל, אין מקום שידרוש מיצור כפיו איזה דבר שיהי' מבלי תת לו הכוחות למלא הדרישה.

מזה מובן גם כן, שכשיש לאדם נסיונות, שלדעתו – או באמת – גדולים הם יותר מאשר לשני, הרי זה גופא הוכחה כי ה' נתן לו כוחות נעלים יותר להתגבר עליהם בשלימות, וכשיגלה וינצל כוחותיו הנעלים במילואם, הרי על ידי כך מקבל עלי' גדולה יותר מאלה שלא הי' להם נסיונות במידה זו.

ואם לכל אחד הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בנוגע לאברך שצריך עוד להקים בית בישראל ולהסתדר בחיי משפחה וכו' המיוסדים על הנסיונות בשנים שלפני זה.

בנוגע למה ששואל איך אפשר להשפיע על חבריו במוסד החינוך שלו, הרי ידוע שיש שני דרכים בזה: הא' על ידי דברים היוצאים מן הלב, שהובטחנו שנכנסים אל הלב ופועלים פעולתם. ועוד ועיקר, על ידי דוגמא חי', שאינה דומה השפעת מי שנאה דורש למי שנאה דורש ונאה מקיים. ואדרבה, מה שדורשים מהשני צריך להדר בזה בקיום בעצמו במדה יתירה, שהרי מהמושפע מצפים תמיד פחות מאשר הוא במשפיע, לכן כדי שיתקבל במדה ידועה אצל המושפע צריך שיהי' ההידור יותר מזה במשפיע, ודי למבין.

לכתבו על דבר סדר בלימוד, הרי בכלל כשלומדים במוסד חינוך קשורים עם סדרי המוסד, ואשר לזמן הנשאר ברשותו יתיישב עם מחנכים המכירים אותו וכח התמדתו ותפיסתו וכו', שמזה תלוי איך לנצל באופן הכי טוב את הזמן העומד לרשותו כדי לעלות ביראת שמים וקיום המצוות וכו'.

בטח יודע ושומר ג' השיעורים השוים לכל נפש בכל יום, היינו שיעורי חת"ת (חומש, תהלים ותניא).

בברכה להצלחה ללכת מחיל אל חיל ולבשורות טובות בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


מאמר חכמינו ז"ל: במדב"ר פי"ב, ג. תנחומא נשא יא. ע"ז ג, א. וראה רמב"ם הל' תשובה רפ"ה.

שהובטחנו: ספר הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

מי שנאה דורש . . ונאה מקיים: ראה חגיגה יד, ב. יבמות סג, סע"ב. ועוד.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.