ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח"י אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מעכ"ת הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ

מוהר"ר דוד נ"י שאומן, הרב הראשי,

ואתו עמו הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ

מר חיים וויטאלי שי' ביו, פרנס ביהכ"נ המרכזי,

מילאנו

שלום וברכה!

בנועם וברחשי תודה הנני לאשר קבלת מכתבם מעש"ק פ' בא, ברכה ואיחולים לבביים בקשר עם מלאות עשרים שנה להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בדורנו, ביו"ד שבט.

ויהי רצון שככל ימי זכרון בחיי עם ישראל, שהתכלית היא להמשיך מענינא דיומא בכל ימות השנה במעשה בפועל, כי מעשה עיקר, כן יום זכרון זה יעורר ויחזק בכל אחד ואחד מאתנו בתוככי כלל ישראל, הרצון והמרץ להמשיך בפעולות בעל ההילולא בחיזוק בתורה והיהדות המסורתית בחיי היום יום, פעולות חדורות אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל שכולי חד.

ויתן ויעזור השם יתברך ויתעלה שכל אחד ואחד יעשה בזה מתוך ניצול מלא של כוחותיו ומדת השפעתו, באופן דמוסיף והולך, בשמחה ובטוב לבב.

יתברכו המברכים מאת ה' מקור הברכות בכל המצטרך להם ולכל אשר להם, וכמו שנאמר ואברכה מברכיך.

וכאן מקום אתי להביע קורת רוח מיוחדת מפעולות אנשי חב"ד ומוסדות החינוך שמצאו כר נרחב ופורה במחנם הט', אשר בודאי הי' בלתי אפשרי בלי שיתוף פעולה ועידוד מראשי העדה ופרנסי' ונדיבי', כולם יעמדו על הברכה, וילכו מחיל אל חיל בעבודת הקודש לטובת הקהילה והמדינה, טובתם האמיתית, ובסגנון חכמינו ז"ל טוב לשמים וטוב לבריות.

בכבוד ובברכה להצלחה מופלגה ולבשורות טובות בכל האמור.


עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

כי מעשה עיקר: אבות פ"א מי"ז.

שכולי חד: ראה גם לעיל אגרת ט'תשצג, ובהנסמן בהערות שם.

וכמו שנאמר: לך לך יב, ג.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

ובסגנון חכמינו ז"ל: קידושין מ, א.