ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ד אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב עדין שי' שטינזלץ

שלום וברכה!

ת"ח על הדו"ח – אף כי בקיצור נמרץ – ממסירת הפ"ש בר"פ ממני ומביקורו כאן בכלל. ובטח במשך הזמן יודיע ממסירת מאמרו של הצ"צ ואודות ההחלטה הסופית בנוגע לימודי החוג בעתיד, כיון שהי' לכת"ר איזו חששות וספיקות בזה.

לשאלתו אודות ההשתתפות בויכוח או בחילופי דברים בנוגע לנצרות וכולי, הנה בהביא בחשבון בלבול המוחות וטשטוש המבהיל של כל הערכים בתקופתנו זו, דעתי בשלילה מוחלטת.

ונימוקי עמי, שאפילו את"ל שהשתתפותו בפגישה זו אין בה חשש כלל מאיזה צד וענין שיהי', הרי בכל כגון דא אין נוגע כל כך כוונת המשתתפים בהפגישה, ועל אכו"כ שאין נוגע כוונת המרצה, כי אם תגובת הציבור, כולל לא רק הנוכחים בהפגישה, כי אם הציבור שישמע אודות הפגישה, תגובה מידית, וכפי שראו בפועל גם בארה"ב, וסדנא דארעא חד הוא, שכדאי ונכון לסדר פגישות כאלו, ובל' דניאל יתבררו ויתלבנו ויצרפו הדברים גו' (מבלי לשים לב כלל וכלל להמשך הכתוב והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו, וד"ל).

ותוצאה מידית מזה יהי' שכל או"א יחשוב שראוי הוא לאותה איצטלא להתבונן בענינים כאלה ולדון בהם וגם להחליט. הרי פתח פתוח הוא, ולא רק פתח אלא פירצה גדולה, פירצה תרתי משמע. אשר נוסף על העוסק בענינים אלה שהוא עובר על לאו מפורש מן התורה (רמב"ם הל' ע"ז, פ"ב, ה"ב), הרי כפי שראיתי ונוכחתי, עסק זה בספרים ובהענינים וכו' מביאה לבלבול הדיעות, ועד שמתוך העדר הידיעה באים לדיעות כוזבות ונפסדות ועד לדיעות של היפך האמונה, ולא חלה ולא מרגיש שלא רק שסר מן הדרך, אלא וסרתם וגו'.

הכתוב לעיל בתקפו הוא אפילו באם היתה תועלת מפגישות וויכוחים אלו, על אכו"כ שעד עתה לא ראיתי ולא מצאתי אף אחד או אחת שנתקרבו עי"ז יותר לעניני יהדות תורתנו ומצוותי', ועיי"ש ברמב"ם ה"ג.

בודאי לדכוותי' למותר להדגיש, אשר כיון שהמדובר הוא בנוגע לענין דאורייתא, ומג' דברים דיהרג ואל יעבור וכו', אפילו באם רק הי' אביזרייהו וספק וכו' הרי זה לחומרא, על אכו"כ שראו במוחש מתוצאות הפגישות שעברו ויצאו מגדר ספק.

להקל על כת"ר העדר ההשתתפות בהאמור, להוי ידוע, ובודאי גם בלאו הכי ידוע, שלמרות כל ההצהרות שאין כוונת הפגישות להסתה וכולי, המציאות היא דוקא להיפך, אשר רובם של המארגנים פגישות אלו אין מטרתם למצוא האמת, כ"א כוונות צדדיות ולפעמים גם הפכיות לאמת, אלא שאין לדבר ולהאריך בנקודה שאינה במעלתן של ישראל.

המורם מכל האמור, שבאם רק ביכלתו למנוע גם אחרים מהשתתפות בפגישות אלו, ופשיטא בנוגע לעצמו, מה טוב לבטל פגישות האמורות בכלל, ותבוא עליו ברכה וזכות הרבים תלוי בו. וכנ"ל זהו ענין הנוגע בעקרי האמונה.

מהנ"ל מובן ג"כ יחסי בנוגע להשתתפות במכתבי-עתים וירחונים שמטרתן פגישות כהנ"ל.

ולקושיא הידועה, מה יעשו נבוכי דורנו באם ישמעו רק טענות עובדי ע"ז ולא יישמע קולם של שלומי אמוני ישראל, המענה הוא פשוט: לזה אין צורך בויכוחים ופגישות, ובפרט פגישות עם כאלו שספק אם מותר על פי דין תורתנו להסתכל בפניהם; כי אם לערוך הרצאות, או בסגנון שלומי אמוני ישראל לדבר בעיקרי אמונתנו יסודותי' ופרטי' ולבארם באר היטב ובתוקף המתאים לתורתנו, שהיא תורת אמת ותורת חיים, שלא ליבוש מפני המלעיגים (עיין טור ושו"ע או"ח ריש סי' א'), ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם, אלא שלא יבלבלו את השומע בהקדמות בלתי נכונות אפילו על מנת להפריכן.

ויהי רצון שינצל כשרונותיו וידיעותיו וכולי באופן הטוב האמיתי, טוב לשמים וטוב לבריות גם יחד, חדור אור וחיות חסידותיים, שנק' עץ החיים שאין שם תערובת רע ח"ו (עיין אגה"ק סי' כו), ניצול כחותיו במילואם ומתוך שמחה וטוב לב.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.

נ.ב. כיון שבשבוע הבע"ל יבוא לביקור באה"ק ת"ו הפרופסור זאב שי' גרין, מה טוב אם יפגשו וישוחחו, ואולי גם נכון שישתתף בשיעור להמדענים שכת"ר נותן. ויוכל להתקשר עם הד"ר גרין על ידי הרש"י שי' זוין שידע כתובתו.


הרב עדין שטינזלץ: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפג, ובהנסמן בהערות שם.

ממסירת הפ"ש: ראה גם לעיל אגרת ט'תתכז, ובהנסמן בהערות שם.

בר"פ: = בראשי-פרקים.

ההשתתפות בוויכוח כו': ראה בזה גם לעיל אגרת ט'תשצו.

וסדנא דארעא חד הוא: קידושין כז, ב. וש"נ.

ובל' דניאל: יב, יו"ד.

הדברים: בדניאל שם: רבים. אבל כן הוא בכ"מ וכן שגור בפי כל.

וסרתם וגו': עקב יא, טז. וראה צוואת הריב"ש (קה"ת, תשנ"ח) סימן עו, ובהנסמן בהערות וציונים שם (ע' קנז).

ומג' דברים דיהרג ואל יעבור: סנהדרין עד, א. רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ה ה"ב.

שספק אם מותר . . להסתכל בפניהם: דאסור להסתכל בפני רשע – ש"ך חו"מ הל' דיינים סימן י"ז סקי"ג.

ודברים . . פעולתם: ראה ס' הישר לר"ת שי"ג. הובא בשל"ה שער האותיות אות ל (סט, א).

טוב לשמים וטוב לבריות: קידושין מ, א.

כיון כו': ראה גם אגרת שלאח"ז.

הפרופסור זאב גרין: ראה גם לעיל חכ"ד ע' פז.