ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ד אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ

עוסק בצ"צ צמ"ס וכו'

רש"י שי'

שלום וברכה!

בשבוע הבא הבע"ל יבואו לביקור באה"ק ת"ו הפרופסור זאב שי' גרין, ביחד עם זוגתו תחי', אשר יד ושם לו במדע, ביחוד במקצוע הבקטריאולוגי', ובפרט בנוגע לטיסה בחלל וכו'. וזה מזמן שהתקרבו לחב"ד ומנצלים השפעתם להפצת התורה והמצוה.

חושבני שידידנו שליט"א יהנה במאוד להפגש אתו ולראות איך הי' אצלו אתהפכא מן הקצה אל הקצה, מה שחשוב ביותר במקרה שלו כי יש לו עמדה חשובה במקצוע המדע כנ"ל. ולכן הצעתי לד"ר גרין להתקשר את כת"ר שי', שנוסף על ההנאה של כת"ר לדבר אתו, תקותי שיוכל לסדר בשבילו פגישה עם ידידנו שליט"א, ות"ח מראש.

בודאי קבל כת"ר פ"ש מפורטת מהמבקרים מאה"ק ת"ו שחזרו מכאן, ויהי רצון שביקורם יביא תוצאות טובות לימים יבואו, טוב לשמים וטוב לבריות גם יחד, כמאמר חכמינו ז"ל.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. אף על פי שלהנ"ל כתבתי שאינני יודע אם יהי' לידידנו הרש"ז שליט"א פנאי לראותו, בכל זה חושבני שיהי' דבר טוב שיפגש עמו.

לא כתבתי להד"ר גרין ע"ד השתתפות בשיעור הנלמד על ידי הרב עדין שי' שטינזלץ בחוג אנשי מדע וכו', מהחששא שלא ירצו לצאת ידי חובתו בזה תמורת ביקור פרטי אצל ידידנו שליט"א. אבל מובן ופשוט שכענין בפ"ע גם זה נכון במאד.


רש"י: זוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תריג, ובהנסמן בהערות שם.

בשבוע הבא . . יבואו לביקור באה"ק וכו': ראה אגרת שלפנ"ז בסופה.

שידידנו שליט"א: מו"ה שניאור זלמן שזר.

כמאמר חכמינו ז"ל: קידושין מ, א.

השתתפות בשיעור . . שטינזלץ: ראה גם אגרת שלפנ"ז בסופה.