ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ז' אדר ב', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו'

מו"ה יוסף שי' המכונה ד"ר בורג

שלום וברכה!

בעמדנו לפני ימי הפורים, הנני לוקח הזדמנות זו של משלוח איחולי פורים למר להביע גם תשואות חן עבור הפרסומים ששולח לי, ולאחרונה החוברת Israel, Jerus. – Conference on Human Needs 19/69-6/16.

כיון שהוא מנהג יהודי עתיק לבוא בהערה ובהצעה, ובסגנון עצה טובה קא משמע לן, הריני רוצה לצאת ידי חובת מנהג זה עכ"פ בהבעת תקוה שמפרסם מזמן לזמן עניני תורה, כזכרון ימי קדם ימי למדו בישיבה. ואף שהיותו עוסק בצרכי ציבור אינו מסייע ללימוד תורה ולעלי' בה, הרי מחובתו וזכותו של כל אחד ואחד מישראל להתגבר על קושיים, ואדרבה לפום צערא אגרא.

ויהי רצון שיקויים בכל אחד ואחד מאתנו בתוככי כלל ישראל ענין דימי הפורים אלו – ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, אורה – זו תורה כו' ויקר – אלו תפילין, ומתוך אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו של הכתוב.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. זה מכבר שהי' בדעתי לכתוב למר ע"ד הענין הבא לקמן, ועוררו אותי בזה כמה פעמים, ומפני כמה סיבות נתעכבה הכתיבה, אבל טוב מאוחר מאשר כלום.

והענין הוא מוסד חינוך לילדים מפגרים וכו' מבתים דתיים. שאף שכמדומה לי שיש מוסדות מסוג זה באה"ק ת"ו, אבל אינם דתיים, עכ"פ לא במדה המתאימה. ואף שאינני בקי בתכנון של משרד הסעד, אבל לכאורה הרי זה בשטח פעילותו של משרד זה.

חשיבות הדבר וערכו וכו' בודאי לדכוותי' אינו דורש אריכות או ביאור בכלל, ורק להזכיר מאמר חכמינו ז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, והמעשה הוא העיקר.

כפי ששמעתי ישנם באה"ק ת"ו כמה רופאים ומחנכים דתיים שטיפול וחינוך זה הוא המקצוע המיוחד שלהם, זאת אומרת שלא יהי' מחסור במחנך ורופא, ואין הדבר תלוי אלא ביד שתארגן ובאמצעים הדרושים.

ויהי רצון שגם בזה יבשר ואתבשר טוב, ות"ח מראש.


מו"ה יוסף . . ד"ר בורג: שר הסעד באה"ק. אגרות נוספות אליו – לעיל ח"כ אגרת ז'תרנט, ובהנסמן בהערות שם.

עצה טובה קא משמע לן: יבמות מד, א. ועוד.

לפום צערא אגרא: אבות פ"ה מכ"א.

ליהודים . . ויקר: אסתר ח, טז.

אורה . . תפילין: מגילה טז, ב.

מאמר חכמינו ז"ל: ראה מכות כג, א. ספרי נשא ה, ב. במדב"ר פ"ז, ו.

והמעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. תקו"ז תנ"ב (פז, סע"א). ועוד.