ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ט' אדר שני, ה'תש"ל]

בהתחשב בחשיבות היום (עיין ז"ח בראשית טו, סע"ד: דההוא יומא כו') – כדאי שבאותו היום יאמר ד"ת במעמד עשרה (עכ"פ) מישראל. ואח"כ יברכוהו כו' ומתוך לגימה שמקרבת כו'. ואין זה סותר שאח"כ יסדר ג"כ כבאות ב'.

ובודאי (גם?) תניא.

יש פרטים שלא עניתי – כי לא שמיעא לי (כלומר לא סבירא לי כלל) לא הבחירה ביום א' לכל דבר שבקדושה וכיו"ב, וכן לא הקביעות דפלטרין של מלך – אהקת"ו – כארץ של tourism ואשר המאָדעֶ לבקר בה [אף שכמובן שמעתי עוד כו"כ טעמים על ב' הנ"ל].

– לא עניתי גם בשלילה (כי כנראה אין לו בחירה חפשית בהנ"ל וכיו"ב).

ובמילא – יחליט בעצמו בזה וה' יצליח.


נכתבה על גליון המכתב מיום ט' אדר שני ה'תש"ל. במענה לשאלה – לערוך את חגיגת הבר מצוה כמה ימים לאחר יום ההולדת.

בחשיבות היום: דבר מצוה.

כדאי שבאותו היום: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תשח, ובהנסמן בהערות שם.

לגימה שמקרבת: ראה סנהדרין קג, סע"ב ואילך. שיחת ד' חשון ה'תשכ"א.

כבאות ב': כדלהלן בהמשך המענה.

ובודאי . . תניא: במכתבו כותב שלומד עם בנו שו"ע הל' תפלין.

הבחירה ביום א' לכל דבר שבקדושה: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תשיב, ובהנסמן בהערות שם.

וכן לא כו': ראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'שמב.

דפלטרין של מלך – אהקת"ו: ראה מגילה כז, רע"א. תנחומא חוקת ח. ועוד.