ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א אדר ב', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה שמואל שי' הכהן

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו, אף כי באיחור זמן, עם הפ"נ שנקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ות"ח על מסרו פ"ש מכאן בכלל, ונקודות מהשיחה שלנו בפרט. ויהי רצון שיבשר טוב גם מתוצאות הטובות מהאמור, ובסגנון חכמינו ז"ל טוב אמיתי, טוב לשמים וטוב לבריות גם יחד, שהרי בהענינים שדברנו עליהם מזוג בהם בין אדם למקום ובין אדם לחברו גם יחד. ויתן השי"ת שכל אחד מאתנו יעשה בכל זה באופן דמוסיף והולך.

והרי סגולה מיוחדת לחודש אדר שבו מעברים השנה, שאז המרבין בשמחה הוא בכפליים.

ויהי רצון שיקויים ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כדרשת חכמינו ז"ל אורה זו תורה כו' ויקר אלו תפילין, ועל פי הכלל דאין מקרא יוצא מידי פשוטו – מתוך אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטן. והרי תקופה זו וימים אלו זקוקים במיוחד לכל זה.

בכבוד ובפ"ש גם שלום אחיו שיחיו ובברכה לימי פורים שמחים ולבשורות טובות בכל האמור.

נ.ב. לכתבו אודות מה שנמסר לו על ידי ידידנו הרב אפרים שי' וואָלף, אין זה שייך למל"ח כי אם ענין מיוחד מקרן מיוחדת וחד פעמי.

ולכתבו ע"ד משלוח מכ"ע וכו', כמדומה כבר דברנו בזה לפני זמן שאין זה אפשרי מפני כמה וכמה טעמים, מתחיל מטעם הישן נושן דחכמינו ז"ל שלא לבייש כו' ועוד ועוד. ואתו הסליחה.


מו"ה שמואל הכהן: אבידור. עורך השבועון "פנים אל פנים". אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ג אגרת ח'תתסח.

מהשיחה שלנו: בעת ביקורו אצל הרבי בקשר עם יו"ד שבט, שנת העשרים. – ראה מאמרו ב"פנים אל פנים", מז' אדר א' ה'תש"ל (ספר "הרבי" – שלשים שנות נשיאות, אה"ק ה'תש"מ, ס"ע 152 ואילך).

ובסגנון חכמינו ז"ל: קידושין מ, א.

ליהודים . . ויקר: אסתר ח, טז.

כדרשת חכמינו ז"ל: מגילה טז, ב.

הכלל: שבת סג, א. וש"נ.

תקופה זו: דמלחמת ההתשה.

שלא לבייש כו': תענית כו, ב (במשנה). ועוד.