ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ז אד"ש תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מרת שפרה יהודית תי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום ר"ח אד"ש והקודמיו,

בנוגע שתנהג בעצמה מכונית – הנה בכלל הנוהג להשתדל שלא להיות "יוצא(ת) מן הכלל"

וכיון שאין זה רגיל כלל באהקת"ו שאשה יראת שמים תנהג מכונית – למה לה לעשות זה? ובפרט שהמאורעות בדרכים שם רבו וכו'.

מובן שהמכונית אפשרי שתהי' שלה לכל דבר אבל הנהיגה תהי' על ידי אחר.

בברכת הצלחה רבה בעבודתה הכי חשובה לעודד רוח אלמנות ויתומים שי' ולקרבם לאבינו שבשמים ולבשו"ט בכל עניני'.

בודאי הי' – במסגרת עבודה הנ"ל – פעולות מתאימות לימי פורים אלו.


מרת שפרה יהודית תחי': מרוזוב. אגרות נוספת אלי' – לעיל אגרת ט'תש, ובהנסמן בהערות שם.

ובפרט שהמאורעות: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ט'יט.