ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח"י אדר הסמוך לניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הנכבד והנעלה איש המעלה נבון ומבין

מרא דעובדין טבין וכו' מוה"ר יעקב ני"ו קצין

שלום וברכה!

מסרו לי על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מרץ ורב פעלים וכו' מוה"ר אברהם שי' העכט שכת"ר נכנס לבדיקות וטיפול רפואי. והזכרתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שיבשר טוב מרפואתו קרובה וגם שלימה, ושיהי' בנוסח המגילה, חלק מתורתנו הק' אשר נצחית היא בכל מקום וזמן – אורה ושמחה וששון ויקר, כדרשת חכמינו ז"ל ועל פי הפס"ד שאין מקרא יוצא מידי פשוטו – מתוך אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטן. וזכות הרבים, חברי קהילא קדישא שלו מסייעתו.

בכבוד ובברכה.


מוה"ר יעקב קצין: רב הראשי דקהילת יוצאי סוריא בארה"ב. אגרות נוספות אליו – לעיל ח"כ אגרת ז'תשכא.

אורה . . ויקר: אסתר ח, טז.

כדרשת חכמינו ז"ל: מגילה טז, ב.

הפס"ד: שבת סג, א. וש"נ.