ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ט אדר ב', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

כדרכו ובנוסח הידוע איש טוב מבשר טוב, הגיעני מכתבו מיום ט' אדר ב' ושלאחריו. ות"ח על הבשורות טובות שבהם.

ויהי רצון שיהי' בזה שלב נוסף להתפשטות חב"ד ועניני' באה"ק ת"ו, ככתבו, וכמו שזכה עד עתה להיות מהפעילים בזה ילך בכוחו זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור לאורך ימים ושנים טובות.

כן יבשר טוב ג"כ מכל בני ביתו שיחיו, וכיון שאחד מהם מזכיר במכתבו, נכדו רזי שי' המתקרב לגיל הכנסו למצוות, והרי אין מוקדם בברכה, מצורף בזה מכתב ברכה לנכדו, והשי"ת יזכה את כ' שיוכל לבשר שנתקיימו הברכות שקבל כולל שלי.

לא מזכיר על דבר בריאות, משמע שבסדר, וגם בזה ילך הלוך וטוב.

בכבוד ובברכה.


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרב, ובהנסמן בהערות שם.

ובנוסח הידוע: ע"פ שמואל-ב יח, כז. וראה מצו"ד ירמי' כ, טו.

נכדו רזי: ראה גם לקמן אגרת ט'תתקכד.