ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ב' ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

האברכים התלמידים שהשתתפו בהתועדות הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת שמים הרה"ח מוה"ר יעקב משה שי' לייזרסון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מהם על ידי הרה"ח הרי"מ שי', שמסר לי ג"כ על דבר ההתועדות והשיחה בדברי תורה ויראת שמים וכו'.

ויהי רצון אשר חפץ ה' בידם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה, הן בנוגע לעצמם והן בנוגע להפצת לימוד תורתנו הק' תורת חיים, הנגלה והפנימית, בכל מקום שיד כאו"א מהם מגעת.

והרי הענין והאופן דיגדיל תורה ויאדיר מבריח מן הקצה אל הקצה, למן לימוד תינוקות של בית רבן (ב"ב כ"א, סע"ב, על פי מש"כ ברמב"ם הלכות ת"ת, סוף פ"ב) ועד לאופן הכי נעלה (חולין סו, ב).

ובעמדנו לפני חג הפסח, זמן חירותינו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכאו"א מהם לחג הפסח כשר ושמח, ולחירות אמיתית, חירות מכל ענינים המבלבלים לעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב,

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בכל ימות השנה.

בברכה לבשורות טובות.


חפץ ה' בידם יצליח: ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

דיגדיל תורה ויאדיר: ישעי' מב, כא. וראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'שכח, ובהנסמן בהערות שם.