ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בהוקרה ובכבוד ובברכת החג ולאיוש"ט,

מ. שניאורסאהן

בנועם מיוחד קבלתי הידיעה שנזדרז מר ומסר תרומתו הנעלית להוצאה לאור ולהדפסת מאמרי וכו' אדמו"ר הזקן, מאלה אשר ברובם ככולם עדין לא נתפרסמו. ובודאי ובודאי אשר לדכוותי' דמר אין צורך כלל בתיאור גודל הענין וחשיבותו לתועלת היחיד ולתועלת הרבים. והרי גם הזריזות במסירת הכסף (עיין לקו"א לאדה"ז ר"פ נו"ן; כסף הקדשים מל' נכסוף נכספתה לבית אביך). וכמדומה כבר העירותי מאז בדברי אדה"ז באגה"ק שלו סי' כ"א, בגודל מעלת הזריזות כו'.

ולמרות טרדות החג, תקותי שעוד ימים אלו יתחילו בחיפוש בכתבי היד להשוות מאמרים וכו' הנ"ל מביכל לביכל, ובפרט אשר חלק מהמאמרים לקוחים מביכלעך שלא היו באוצר הכת"י של כ"ק מוהרש"ב וכ"ק מו"ח אדמו"ר, כי אם בא לידי אחר כך, על כן הכרחית עוד יותר ההשוואה עם הנמצא בהביכלעך שבאוצר כת"י של רבותינו נשיאינו.

ותפלתי ותקותי אשר זכות הרבים תעמוד לההו"ל – שיהי' דבר מתוקן, דברי אלקים חיים ומחיים את כל אלו שיגיעו לידם להחיותם באופן שיהיו מקור חיים אמיתיים עפ"י תורתנו תו"ח בד' אמות שלהם ובכל סביבתם, ובאופן – כל' הידוע – הפצת המעיינות חוצה.

ותעמוד הזכות למר ולכל אשר לו לחיים ארוכים וטובים בכל המובנים, וזכות הרבים מסייעתו.


מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

וכמו שנאמר: משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א.

ומסר תרומתו: ראה גם אגרת הנ"ל. וראה גם תורת מנחם – מנחם ציון ח"ב ע' 377. וש"נ.

מאמרי וכו' אדמו"ר הזקן: ראה גם לעיל אגרת ט'תשעז.

נכסוף . . אביך: ויצא לא, ל.

העירותי מאז: ראה לעיל חכ"ב אגרת ח'תמו, ובהנסמן בהערות שם.

תו"ח: תורת חיים.