ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אהרן שי' יריב

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה,

הנני מאחל למר ולכל הנלוים אליו, בתוככי כלל ישראל, חג הפסח כשר ושמח, וחירות אמיתית, חירות מכל ענינים המבלבלים בגוף ובנפש,

ומחירות הפרט לחירות הכלל, שינצל תפקידו האחראי לטובת גוי קדוש היושב בארץ הקודש להגשמת ענין דיציאת מצרים בימינו, יציאה וחירות מִמֵצָרים (צ' קמוצה) ולחצים מבית ומבחוץ, עדי יקויים היעוד ונתתי שלום בארץ, שלום אמיתי, ובלשון הכתוב וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש גו' עם נושע בה' גו' ואתה על במותימו תדרוך (ברכה [לג] כח-כט).

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בודאי למותר להדגיש החשיבות המיוחדת שאני מיחס לביקורו של מר, בצירוף נתינת תודה שעיכב נסיעתו בשביל פגישה זו. תקותי חזקה, על פי מה ששמעתי כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכששני יהודים נפגשים יש התקוה ועליהם להשתדל שתהי' מזה תועלת לעוד יהודי.

התענינות מר בהענינים אודותם דברנו בודאי שלא הי' בזה משום חידוש אצלי. אבל הרי גם בהתענינות כמה דרגות, ונתרשמתי ביחוד מעומק ההתענינות וכו' ובודאי אשר מתבטאת היא במעשה בפועל. ותודתי רבה ונתונה מראש באם בהזדמנות מתאימה יודיעני ע"ד ההמשך בענינים והבעיות אודותם דברנו.

– חבל שכנראה אפשריות התעמולה וכו' בעורף המצרי הולכת וכבדה (מפני פלישת אנשי הסובייטים לשם), והלואי שעל כל פנים במדה זו ינצלוה. וכן בנוגע ליחסי הקורדים וממשלת אירק כל זמן שהשלום הנעשה ביניהם אך זה עתה רופף הוא ביותר. ואת מר הסליחה על הערותי אלה.


מכתב דומה – למר אבנר בן סימון (צה"ל); מר יעקב ליב סגל (צה"ל), חיפה; מר חיים בר-לב, אלוף, ראש המטה הכללי; מר משה אלי' זעירא, נספח צבאי לארה"ב וקנדה, צהלה, ת"א; מר דוד אלעזר, אלוף, ראש אג"מ, המטה הכללי.

מר אהרן יריב: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תשנו, ובהנסמן בהערות שם.

היעוד: בחוקותי כו, ו.

ששמעתי: ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'שפו, ובהנסמן בהערות שם.