ספריית חב"ד ליובאוויטש

[י"א ניסן, ה'תש"ל]

. . . מצו"ב קונ' שהו"ל ז"ע, ומהנכון ביותר וביותר שימלא וישלים הר"ד שבסופו, שהרי הי' באותו מעמד, וזכות הרבים תלוי בו.


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ב ע' 273.

האגרת היא להגה"ח כו' מו"ה יעקב לנדא. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תתטו (ע' קסו), ובהנסמן בהערות שם.

קונ' שהו"ל ז"ע: קונטרס הכולל ג' המאמרים: זכור גו' עמלק, והי' כאשר ירים משה, ראשית גוים עמלק – פר"ת, שתאריך הופעתו הוא כ"ה אד"ש ה'תש"ל, ובהוספה אליו נדפס: א) קטע ממכתב (מאחד החסידים שהי' נוכח אז) המתאר סדר ואופן התועדות פורים הנ"ל, ב) רשימה קצרה (מא' השומעים) משיחות כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע בהתועדות הנ"ל (מס' השיחות – תורת שלום).

וזכות הרבים תלוי בו: אבות פ"ה מי"ח.