ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ד ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

ב"ד מרת זעלדא שתליט"א

נבהלתי להידיעה על דבר פטירת הוו"ח אי"א נו"מ, הגבר אשר ייסרו י-ה כו' חיים ארי' ע"ה. וכמובן התקשרו טלפונית עם אה"ק ת"ו לברר הפרטים וכו'.

ויהי רצון שהשי"ת, הכל יכול ועצם הטוב, שמטבע הטוב להטיב, ישפיע עלי' רב חסד ורחמים, אשר מכאן ולהבא לא תדע מכל צער ודאגה ח"ו, ואך טוב, בטוב הנראה והנגלה, ימצאה תמיד כל הימים. ואדון עולמים, הכל יכול, הרי ממנו לא יבצר כל דבר, אף כי גדול הכאב וכו'.

ובסגנון המסור ומקובל ומקודש – המקום ינחם אותה וכל המתאבלים שליט"א בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות ולבשו"ט מכאן ולהבא,

ב"ד המאחל כ"ט.


ב"ד: = בת דודי.

מרת זעלדא: משקובסקי-שניאורסאהן. אגרות נוספות אלי' – לעיל אגרת ט'תרל, ובהנסמן בהערות שם.

שמטבע הטוב להטיב: ראה לקו"ש חכ"ד ע' 334. וש"נ.

ובסגנון המסור . . המקום ינחם: ראה לעיל אגרת ט'תרפה, ובהנסמן בהערות שם.