ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ז' אייר, תש"ל

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום ד' אייר בו כותבת אודות מצב רוחה וכו'

– בכל כגון זה הבטיחונו חכמינו ז"ל יגעתומצאת, ובפרט בענינה, אשר ודאי הדבר שהבלבולים באים אך ורק מהיצר הרע אשר הוא (רוצה להיות) מלך (בה בשעה שהוא) זקן וכסיל. ומי זה פתי ישמע לכסיל?!

ותשמור על כל סדרי הסמינר בית רבקה בצרפת ועד שתהי' דוגמא חי' לשאר התלמידות תי', והשם יצליחה.

בברכה.


הבטיחונו חכמינו ז"ל: מגילה ו, ריש ע"ב.

מהיצר הרע . . מלך . . זקן וכסיל: קהלת ט, יג. קה"ר עה"פ פ"ד, יג. פרש"י עה"פ. זח"א קעט, ב. ועוד.