ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג אייר, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל ספרו "התקוה לשנת הת"ק" שנדפס בעתו.

ולכל לראש, לאחרי תודתי הלבבית בעד התשורה, יש לציין לשבחו של מר ופרי עטו – שנתפרסם ענין שכתב לפני עשרות שנים ואף על פי כן נקרא בטוב טעם ובהתענינות. ומובטחני שכן הוא גם בנוגע ענינים אחרים שכמותו.

וכאן המקום להזכיר מה שמובא בשם הגאון הרש"ז מלובלין בעל "תורת חסד", שכששאלו אותו בנוגע הקריאה דזכר עמלק, אם צריך לקרא זֵכֶר (ז' צרוי') או זֶכֶר (ז' סגולה), הנה לאחרי אריכות השקו"ט בזה סיים "זֶכֶר (סגולה) – זֵכֶר (צרוי'), אַבּי גוט אָפּמעקן".

אף אנו נאמר בנוגע לחשבון הקץ: אם באופן כך או באופן אחר, אבל יהי רצון – שיבוא הקץ בפועל, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בהזדמנות זו חובתי נעימה להביע למר ת"ח במיוחד בעד השתדלותו בנוגע ל . . .

בהוקרה ובכבוד ובברכה לל"ג בעומר מוצלח ביותר, וכהוראת ופס"ד התורה בפרשת יום זה – ועד להיעוד שבסיומו וחיתומו: ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

שמובא בשם . . בעל "תורת חסד": בס' קצות השולחן בהערות שבסוף ח"ד. וראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תתקה הערה 9 (בסופה).

ואשבור . . קוממיות: בחוקותי כו, יג.