ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, פסח שני, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יוסף שי' צ'חנובר

נוה רסקו 112/1

רמת השרון

שלום וברכה!

מכתבו הגיעני באיחור קצת. ואף שלא מזכיר דבר בהמשך לתוכן שיחתנו, הנני מניח שבטח הי' לזה המשך טוב, אלא שאפשר שבענינים כגון אלה אין האריכות בכתב מתאימה להם. אף על פי כן תקותי שבהזדמנות מתאימה אשמע ממנו בהמשך לענינים שדברנו ות"ח מראש.

מאז נפגשנו נשתנו כמה ענינים, אבל כמדומה לי שבענינים שדברנו לא רק שלא ארע משהו שיביא שינוי בדעתי, אלא אדרבה רואני בהם אישור.

ויהי רצון, שכשם שנכתב מכתבו בחול המועד פסח, זמן חרותנו, יהי' לכל אחד ואחד בתוככי כלל ישראל חרות אמיתית מכל ענינים המבלבלים.

בהזדמנות זו אבקשו למסור פ"ש משמי לידידנו ומכרינו.

בכבוד ובברכה.


מר יוסף צ'חנובר: ראש משלחת הרכש של משרד הבטחון, בארה"ב. אגרות נוספות אליו – לקמן אגרת ט'תתקסד.