ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ל"ג בעומר, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לא נעים לי להטריח את מר בהבא לקמן, אבל כיון שהענין בא לידי מבלי משים, בהשגחה פרטית, חושבני שאין לי רשות להתעלם ממנו, ואפילו אם הי' נוגע ליחיד הרי נפש אחת בישראל עולם מלא, על אחת כו"כ בנידון דידן שהוא בעל משפחה, שגורלו נוגע לאשתו ולילדיו וכו'.

המדובר הוא במר . . שכפי שכותב פנה למר בתאריך 3.5.70 בבקשת חנינה, ושהמליצו עליו כמה אנשים חשובים בארה"ק, ועכשיו פנו גם אלי לתמוך בבקשתו.

ולהעיר שאלה שפנו ג"כ אלי בענין זה אינם קרובי האיש וכו', אלא אנשים בעלי אמנה שאין להם שייכות לשום נטיות פרטיות ובכלל אינם בעלי פשרות וכו'.

אשר לענין גופא, הנה על פי ההעתקה שקבלתי כבר פנו למר בארוכה ובפרטיות, ולא אקח מזמנו לחזור על הענינים עוה"פ. ובפרט שהמדובר כאן הרי זה ע"ד חנינה, משורש חן, והרי חן הוא למעלה מהסברה וכו', ובפרט שעל פי ההעתקות ששלחו לי יש גם הסברה ויסוד לחנינה.

מגלגלין זכות ליום זכאי, לכתוב מכתב זה ביום סגולה, ל"ג בעומר, וכפי שסיימתי מכתבי הכללי ליום זה, שהוא יום שמחתו של הרשב"י, שגולת הכותרת שלו בנוגע לכל העולם כולו היא הצהרתו בתורת אמת לפני אלקים אמת שיכול לפטור כל העולם כולו מן הדין.

בהוקרה בכבוד ובברכה.

נ.ב. בטח נתקבל מכתבי מי"ג אייר.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

נפש . . מלא: ראה סנהדרין לז, א (במשנה).

והרי חן הוא כו': ראה גם סה"מ תרע"ח ע' ריא ואילך. תו"מ סה"מ אדר ע' מט ואילך. ספר השיחות ה'תש"נ ח"א ע' 77. וש"נ.

מגלגלין זכות ליום זכאי: תענית כט, א. וש"נ.

מכתבי הכללי: דלעיל אגרת ט'תתצג.

הצהרתו: סוכה מה, ב.

מכתבי: לעיל אגרת ט'תתצד.