ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, למחרת ל"ג בעומר, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

תלמידות בנות כתה ח'

בית רבקה כפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מאשר אני קבלת מכתבן מיום ד' באייר, בקשר עם סיום שנת הלימודים.

וה' ימלא משאלות לבבן לטובה ולברכה, להמשיך בדרכי התורה והחסידות באופן דמוסיף והולך, ולהצליח בלימודיהן בשנה הבאה, לימוד המביא לידי מעשה, קיום המצוות בהידור, כיאות לבנות ישראל, שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה אשר בנו את בית ישראל.

מצו"ב מכתב הכללי לל"ג בעומר, אשר בודאי תקראנה אותו בשימת לב המתאימה ותעשינה התלוי בהן שתהי' השפעתו ניכרת בהנהגתן משך כל השנה כולה.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.


לימוד המביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

מכתב הכללי לל"ג בעומר: דלעיל אגרת ט'תתצג.