ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, למחרת ל"ג בעומר, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אברהם שי' פייגלין

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתביו עם המצורף אליהם. ואזכירו למילוי משאלות לבבו לטובה ולברכה בכל הענינים שכותב.

מצו"ב העתק מכתב הכללי לל"ג בעומר, שאף שנכתב במיוחד ליום סגולה זה ולתלמידים המשתתפים בפעולות דיום זה, אבל מובן שיש לתוכנו שייכות לי ולו ולכל היהודים, כי כולם בכלל "בניך", בנים למקום, וכלשון הכתוב וכל בניך למודי ה'. ובודאי לדכוותי' לא נצרך לאריכות.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.


מכתבי הכללי לל"ג בעומר: דלעיל אגרת ט'תתצג.

בנים למקום: אבות פ"ג מי"ד.

וכלשון הכתוב: ישעי' נד, יג.