ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, למחרת ל"ג בעומר, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים יהודא שי' פלדי

שלום וברכה!

לפלא וגם מדאיג קצת העדר הידיעות ממר זה זמן רב, והרי אינני חושד בו כלל שנוהג עמי מדה כנגד מדה, שמכיון שאין ממני מכתבים (מרוב הטרדות וכו') הרי גם הוא נוהג עמדי באותה המדה. והטעם שאיני חושד בו הוא שבודאי דן אותי לכף זכות שהעדר המכתבים ממני הוא מסיבה האמורה, ובפרט שזהו האמת.

בקשתי, כשמסרתי כמה דברים ע"י הטלפון, לברר גם אודות מר ושלומו, ועל אתר אמרו לי שהשתתף בשמחתו של הרשב"י ביום שמחתו במירון, ולאחר זה גם שדברו עמו וכו'. ות"ח על הבשורה הטובה. ויהי רצון שבעצמו יבשר טוב, וכמדובר כמה פעמים, באופן דמוסיף והולך.

כמדומה כבר הבעתי ת"ח ושביעת רצון מרובה ממאמרו שהדפיס ע"ד הטעות המצערת והמבהילה אשר קוראים לגלות מר וחושך כפול ומכופל בשם אתחלתא דגאולה וכו'. וכמדובר כמה פעמים, ובפרט כשרואים התוצאות מזה וכו'. וזכות הרבים מסייעת לכל אחד המוחה נגד זה. וכמובן אין מקום לנפילת רוח שהמחאה אינה מתקבלת באופן שצריכה להתקבל, אף שתקותי שבכל אופן עושה רושם, ומי עמד בסוד הוי' לידע התוצאות. וכמובן שאין זה פוטר מלמחות עוה"פ ועוה"פ, ובפרט על פי המדובר ומבואר כמה פעמים אודות רציניות הענין וההיזק וכו' וכו'. ואין להאריך בדבר המצער.

בידעי התענינותו דמר, בודאי קרא בשימת לב המתאימה גם הנדפס מההתוועדות דימי הפורים, ותקותי שיגיעו אליו גם קיצור דברים עכ"פ מהמדובר ביום הל"ג בעומר, כנ"ל יום שמחתו של הרשב"י, המפורסם ביחסו לחסד לאומים, וכמסופר מחכמינו ז"ל (שבת לג, ב) לצורך עצמם תיקנו, ובפרט לאומים בדורנו זה וכו'. וביחד עם זה הצהיר יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, שבודאי ובודאי לא היתה בזה כוונתו לפרסם חשיבותו וערך עצמו ח"ו, כי אם להקל את הדין ועד לביטולו. ומדייק – "כל העולם כולו", כולל אלו הטועים בחסד לאומים וכו' ואלה שלמטה מהם וכו'.

בברכת הצלחה בכל עניניו ומתוך בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. בהמשך להנ"ל מצו"ב העתק מכתבי הכללי דל"ג בעומר.


מצילום האגרת.

מו"ה חיים יהודא פלדי: אגרות נוספת אליו – לעיל אגרת ט'תשח, ובהנסמן בהערות שם.

דן אותי לכף זכות: ראה אבות פ"א מ"ו.

ביום שמחתו: ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתצג הערה ד"ה יום שמחתו.

כמדומה כבר הבעתי ת"ח כו': ראה לעיל אגרת ט'תתלא (ע' שה), ובהנסמן בהערות שם.

וכמדובר כמה פעמים: ראה לעיל אגרת ט'תריג, ובהנסמן בהערות שם.

הנדפס מההתוועדות דימי הפורים: אודות החוק ד"מיהו יהודי". נדפס לאח"ז בלקו"ש חכ"א ע' 404 ואילך. וראה גם לעיל אגרת ט'תתפט, ובהנסמן בהערות שם.

מהמדובר ביום הל"ג בעומר: נדפס ב"הפרדס" – תשרי ה'תשל"א. לקו"ש חל"ט בהוספות ע' 256.

הצהיר: סוכה מה, ב.

ומדייק: ראה גם לעיל אגרת ט'תתצג ובהערה שם ד"ה כל העולם כולו.

מכתבי הכללי דל"ג בעומר: דלעיל אגרת הנ"ל.