ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, למחרת ל"ג בעומר, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צמ"ס כו'

שלום וברכה!

על ראשון ראשון, לכל לראש ת"ח על מילוי השליחות והטרחה של כת"ר שביקר את המקומות והאנשים שבקשתיו לבקר, ובודאי תהיינה תוצאות טובות מזה.

ב) זה עתה קבלתי הספר "תוספות חכמי אנגליא", ות"ח על שימת לבבו לשלחו אלי, שלא דומה ראית עלי-הגה' לספר מוגמר ונשלם ונדפס. ויהי רצון שיקויים בו מאמר חכמינו ז"ל מי שיש לו מנה רוצה מאתים, מאתים רוצה ד' מאות, שתגדל תשוקתו להוציא לאור דברי ראשונים כמלאכים, וימלא השי"ת תשוקתו זו בפועל, וכנ"ל באופן דמוסיף והולך.

ג) עוד נקודה, ומשום זה נשלח המכתב דחוף מהיר, בהמשך למה שדברתי עם כת"ר ע"ד ביקור באוניברסיטה בבולוניא אשר באיטליא, שחל בזה שינוי, (א) נתברר שרובם ככולם של הסטודנטים שרוצים להשפיע עליהם הם (מהארצות) דוברי עברית או אנגלית, (ב) אחד מצעירי עסקני חב"ד יבקר שם על פי התכנית שלו בשבועות הקרובים, ואולי גם על מנת לשהות שם זמן ארוך וכו'. אשר על פי האמור אין צורך להטריח את כת"ר לבקר שם. ואם בהתאם לביקור העסקן הנ"ל שם יהיו שינויים, יודיעו למר.

ובחתימה מעין הפתיחה, ת"ח על כתבו ע"ד ההתרשמות שלו מהערב החבד"י בירושלים עיה"ק, ובפרט שככותבו הרי זה כפי שדברנו בלא כחל ובלא שרק ויעלת חן.

בכבוד ובברכה להצלחה בהאמור ולבשורות טובות מתוך בריאות ושמחה.

נ.ב. כיון שבא מכתבי בסמיכות ליום הל"ג בעומר, מצו"ב העתק מכתב כללי שתקותי שיענין את מר.


הרב אברהם: סופר [שרייבער]. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תכב, ובהנסמן בהערות שם.

מאמר חכמינו: ראה קה"ר פ"א, יג.

ראשונים כמלאכים: ראה שבת קיב, ב. וראה לקו"ש חט"ו ע' 281 הערה 14. וש"נ.

בלא . . חן: ראה כתובות יז, א.

מכתב כללי: דלעיל אגרת ט'תתצג.