ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ל"ז בעומר, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הת' דבורה תחי' שטיינמעטץ

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"א אייר, בו שואלת בנוגע לימוד גמרא לנערות,

מועתק בזה לשון אדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה (סוף פ' א'):

גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן, כמו דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם, וכל מצוות-עשה שאין הזמן גרמה וכל מצוות לא-תעשה של תורה ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן כאנשים.

בהתאם לפסק הלכה הנ"ל הרי יש לנערות לימוד גדול שאפשר בגמרא ובעיקר בשולחן ערוך וקצור שולחן ערוך, לימוד המביא לידי מעשה, כמאמר חכמינו ז"ל, מעשה הוא העיקר.

על פי סגנון מכתבה תקותי שלומדת באופן האמור על פי סגנון הגמרא גדול לימוד המביא לידי מעשה, קיום המצוות, מתאים לבת ישראל, שכל אחת נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, אשר בנו את בית ישראל. ונכלל בהאמור להיות דוגמא חי' להשפיע על כל חברותי' שהרי מצות ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מצו"ב העתק המכתב לל"ג בעומר וכן העתק המכתב לנשי ובנות חב"ד, שתכנם שייך לכל אחד ואחת מבני ישראל, ותמצא בהם כמה ענינים השייכים לה.


כמאמר חכמינו ז"ל: אבות פ"א מי"ז.

לימוד גמרא לנערות: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'קז*. חי"ח אגרת ו'תתקמה.

על פי סגנון הגמרא: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

ואהבת . . בתורה: קדושים יט, יח. תו"כ (הובא בפרש"י) עה"פ.

המכתב לל"ג בעומר: דלעיל אגרת ט'תתצג.

המכתב לנשי ובנות חב"ד: דלעיל אגרת ט'תתצט.