ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ער"ח סיון, ה'תש"ל]

לכבוד הרב הראשי

רחוב קרן היסוד 25, ירושלים.

שלום וברכה!

במענה למכתב כבוד הדר"ג, דעתי בהענינים מבוארת בִדְבָרַי בפורים ובל"ג בעומר, ומאז החששות וכו' נתבססו ביותר.

הניסוח הקיים דחוקים אלו מתפרש ע"י רבים, ובפרט הנוער, לאמיתתו – היינו: כביטול, ר"ל, ולא רק במציאות אלא גם באופן רשמי וחוקי דהבדלת ה' יתברך בתורתנו הקדושה בין ישראל לעמים, והיא סכנה היל"ת לעצם קיום אומתנו בתפוצות ובארץ.

כל בא-כח דתינו היושב עתה בממשלה מוסיף עוד לכל זה גושפנקא דתית – היפך דין תורת אמת! ואי אפשר לחזק הביטחון והמוראל דעם ישראל ע"י היפך האמת, ואדרבא.

ויהי רצון מאלקי הצבאות שהצבא המגין במסירת נפש ממש על ארצנו הקדושה ועמנו היושב בה ינצח ובקרוב ובנצחון גמור ובלי קרבנות, ח"ו, ויבוא השלום בארץ "ושכבתם ואין מחריד".

והצבא דהעסקנים הדתיים שעליו לשמור על קדשי עמנו והרבנים בראשו יאמרו דעתם גלוי' וברורה בחוקים הנ"ל עם כל המסקנות מזה.

וסוף סוף גם אלה שאינם מכירים לעת עתה בסכנה האיומה שבהחוקים, יצטרפו אליהם ויתקנו הפרצה, כי לב כל אחד ואחת בישראל ער הוא להשם ולתורתו אמת.

בכבוד ובאיחול לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות, המצפה לבשורות טובות,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 416 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרב אונטרמן: איסר יהודה. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ג אגרת ח'תתסה. לקמן אגרת ט'תתקעב.

דעתי: אודות החוק ד"מיהו יהודי". וראה גם לעיל אגרת ט'תתפט, ובהנסמן בהערות שם.

בדברי בפורים: נדפסו בלקו"ש חכ"א ע' 404 ואילך.

ובל"ג בעומר: נדפסו ב"הפרדס" – תשרי ה'תשל"א. לקו"ש חל"ט בהוספות ע' 256.

ושכבתם . . מחריד: בחוקותי כו, ו.

לב . . ער: שה"ש ה, ב. וראה שהש"ר עה"פ.