ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש סיון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בקשר עם הפעולות ביחד עם ידידי חב"ד ואנשי כפר חב"ד וכו'.

והנה בריחוק מקום קשה לתת מכאן הוראות בנוגע לאופן הפעולות, שהרי זה תלוי בכמה וכמה פרטים ובשינויים החלים מזמן לזמן. והעיקר שסומך אני על מר ועל עסקני חב"ד וצעירי אגודת חב"ד להתדבר ולהתייעץ ביניהם כיצד לכלכל הדברים על הצד היותר טוב והיותר מועיל, ויהי רצון שיקויים בהם ותשועה ברוב יועץ.

ואחרון אחרון חביב, כיון שנכנסנו לחודש השלישי, ועומדים ערב חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הנני בזה לאחל למר ולכל הנלוים אליו, בנוסח המסורתי, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכה לאריכות ימים ושנים טובות וללכת מחיל אל חיל בפעולותיו לביסוס היהדות המסורתית ולחב"ד בפרט ובברכת החג.


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרב, ובהנסמן בהערות שם.

ותשועה . . יועץ: משלי יא, יד. כד, ו.

ואחרון אחרון חביב: פרש"י וישלח לג, ב (מב"ר פע"ח, ח).

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.