ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי ההגבלה, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי בנוסח הרב, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג ובכבוד ובהוקרה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. כיון שכנראה יגיע מכתבי לאחרי ערב חג השבועות, שלחתי גם כן מברק, ומצוטט בזה:

איחולי חג שמח וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולקיום ההבטחה וישבתם לבטח בארצכם ונפלו אויביכם לפניכם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם.

בכבוד ובהוקרה ובברכה –

וטובים השנים מן האחד.


מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

ההבטחה: בחוקותי כו, ה. שם, ז. יב.

וטובים השנים מן האחד: קהלת ד, ט.