ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי ההגבלה, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרש"ז שי' שרגאי

שלום וברכה!

. . . לתוכן מכתבו, תמהתי בקראי מכתב כ', כיון שעל פי הידיעות ממקור שעד עתה הי' נאמן, הולכת ומתגברת בין קובעי הקו בזה בארץ ישראל הדיעה להחזיר ח"ו את חברון וסביבותי', אלא שמחפשים צורה חיצונית מתאימה, וד"ל.


מוהרש"ז שרגאי: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'שפד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תתקלט.

להחזיר . . חברון: ראה גם לעיל אגרת ט'תקפו. ט'תריג. ט'תריח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תתקכז.