ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ד' סיון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ז אייר נתקבל.

כמובן כדאי לפרסם במכ"ע, אפילו באם זקוקים לעיבוד קצת – ובלבד שיביא ליר"ש וכו'.

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי בנוסח הרב, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ס"ע שכז ואילך.

כדאי לפרסם כו': כנראה הכוונה לשיחות כ"ק אדמו"ר.