ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ט סיון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"ד סיון,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמענה לשאלתו – כיון שאשתו תי' נמצאת כבר יותר מחמש שנים בטפול רפואי, למה זה פתאום לנתח? ובכל אופן יתייעצו ויעשו כדעה אחידה דשלשה רופאים מומחים.

מהנכון לבדוק התפילין שלו וכן המזוזות בדירתם שתהיינה כולם כשירות כדין.

והעיקר – התחזקות בהנהגה בחיי היום יומים שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, שנוסף על העיקר שכן הוא ציווי הקב"ה הרי זה גם הדרך לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם.

בברכה.


נאמר: אחרי יח, ה.