ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה סיון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ, משכיל על דבר טוב,

עוסק בצרכי ציבור, רב פעלים ובעל מדות

מוהר"י שי' גרונפלד

שלום וברכה!

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר חיים מרדכי אייזיק שי' חדקוב מסר לי תוכן השיחה וגם בקשת ברכה פ"נ, שייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הענינים.

ותיתי לי' זכות פעולותיו לביטול הגזירה האיומה דמיהו יהודי, אשר מעת היות ישראל לעם לא הי' כזה לתת לגויים תעודה שהם יהודים, תעודה חתומה בגושפנקא וכו' וכו', וכפי המצב עתה גם בגושפנקא דתית. ודעת לנבון נקל שלולא טשטוש הבעי' כאילו זהו ענין של מפלגה או עימות כוחות ויוקרה וכו', הרי כל אחד ואחת ישר הולך לא הי' זקוק לביאור ושידול בזה. ובודאי לדכוותי' דמר האריכות בזה אין בה צורך כלל.

בטוחני שכת"ר ימשיך בזה ביתר שאת וביתר עז, ויהי רצון שיבוטל הדבר בקרוב ממש, ומתוך קירוב לבבות אמיתי של בני ישראל מן הקצה אל הקצה. וזכות הרבים בענין חיוני זה מסייעתו להצליח בזה ולהוסיף ברכת השי"ת בכל המצטרך לו ולבני ביתו שי' בגשם וברוח.

בכבוד ובברכת הצלחה בהאמור ולבשורות טובות.


הגזירה האיומה דמיהו יהודי: ראה גם לעיל אגרת ט'תתפט, ובהנסמן בהערות שם.