ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה סיון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ירחמיאל שי' בריקס

שלום וברכה!

איך באַשטעטיג די ערהאַלטונג פון אייער בוך "על קידוש השם", מיט דעם באַגלייט-בריוו, אין וועלכן איר שרייבט בשורות וועגן אייערע קינדער שיחיו, צווישן אַנדערעס – און דאָס איז פאַרשטייט זיך דער עיקר – אַז זיי פירן אַן אידישן אַרט לעבן, לויט די אָנווייזונגען פון דער תורה הקדושה; וואָס זי ווערט אָנגערופן תורת-חיים – אַ תורה (=הוראה) וואָס ווייזט ווי אַ איד דאַרף לעבן.

דער אויבערשטער זאָל העלפן, אַז איר און אייער פרוי תחי' זאָלן האָבן אמת אידישע נחת פון זיי.

צו אייער שרייבן וועגן סיכסוך וואָס איר האָט מיט אייער שותף, איז כדאי זיך דורכרעדן מיט אַ רב וועגן אייערע אויסזיכטן צו מצליח זיין אין אַ דין-תורה באַ רבנים, און טאָן לויט דער עצה פון דעם רב.

איך פערזענלעך קען ניט אייער שותף. און בכלל געהערן אַזעלכע ענינים צו אַ רב מורה-הוראה בפועל, ווי עס פירט זיך באַ אידן.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בייגעלעגט איז אַ טשעק צו דעקן די הוצאה פון איבערשיקן דעם בוך.


מר ירחמיאל בריקס: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ג אגרת ח'תתיח.

תורה (=הוראה): ראה רד"ק לתהלים יט, ח. ספר השרשים שלו ערך ירה. גו"א ר"פ בראשית בשם הרד"ק. וראה זח"ג נג, ב.