ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערש"ק מברכים תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

בודאי קבל מכתבי הקודמים, ועתה באתי לאשר בתודה מכתבו מי' סיון, בו כותב על דבר ההכנות לבר-מצוה קולקטיבי בי"ב תמוז הבע"ל, בהמשך למה שכותב ע"ד הבר-מצוה של נכדו רזי שי', ופעולות אגודת ידידי חב"ד וצעירי חב"ד.

ותקותי שיהי' לכל זה המשך טוב, והעיקר שהבר-מצוה קולקטיבי יהי' בהצלחה רבה בכל המובנים. והרי זכות הרבים מסייעת את כל אלה המשתדלים בזה. ועוד ועיקר שיקויימו כל הברכות שמברכים את הברי-מצוה, ברכות בגשם וברכות ברוח, שיגדלו כל אחד ואחד מהם וישאו בצדק ובגאון השם המסורתי "בן אברהם יצחק ויעקב".

בכבוד ובברכה.


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תרב, ובהנסמן בהערות שם.

לבר-מצוה קולקטיבי: עבור יתומי המלחמות והחבלנות בארה"ק. ראה גם להלן אגרת ט'תתקכט.

הבר-מצוה של נכדו רזי: ראה גם לעיל אגרת ט'תתעד.