ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, יום שלישי, שלישי בתמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב . . .

ובימים שלפני ימי חג הגאולה יב-יג תמוז, ובפרט ומתחיל מיום השלישי בחודש זה, אשר אז (בשנת המאסר והגאולה – שנת ה'פרז"ת) "פנה (כ"ק מו"ח אדמו"ר, בעל הגאולה) אל קהל העומדים שם ללותו ויאמר (בתוך שאר הענינים):

. . . "נאָר אונזערע גופים זיינען איבערגעגעבען אין גלות ושעבוד מלכיות, אָבער אונזערע נשמות האָט מען אין גלות ניט פאַר טריבען און אין שעבוד מלכיות ניט איבערגעגעבען, מיר דאַרפן זאָגען גלוי לעין כל, אַז וואָס עס איז נוגע צו אונזער דת, תורה ומצות ומנהגי ישראל, האָבען מיר אידען אויף זיך ניט קיין דעה זאָגער".

יהי רצון שיתעורר כל אחד ואחת מאתנו, בתוככי כל ישראל, להתחזק ולהוסיף בכל עניני דתנו, תורה ומצות ומנהגי ישראל

– המתחלקים בשלשת הסוגים, שלשה הדברים עליהם העולם (בכלל והאדם – בפרט) עומד: תורה ועבודה (תפלה) וגמילות חסדים (כולל כל המצות),

וימשיך ההתעוררות בפועל ובמעשה שהוא העיקר – בחיי יום יום, שיהי' עוסק "בתורה ועבודה שבלב זו תפלה, ומקיים את המצות באמונה טהורה בקבלת עומ"ש, ואינו מתפעל כלל משום מניעה ועיכוב",

וזה גם יקרב וימהר קיום היעוד: כי אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יודא וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה.

בברכה

מ. שניאורסאהן

***

ההצעה דבנחלת הר חב"ד נכונה וטובה היא ותהא בהצלחה.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.


כללי פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 342 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

שהוכפל בו כי טוב: פרש"י בראשית א, ז (מב"ר פ"ד, ו).

אוה"ת בראשית: וראה גם בהנסמן בלקו"ש חל"ו ע' 253.

קונטרס יד: נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א (קעה, א ואילך). סה"מ תרפ"ז ס"ע קצה ואילך (ורשימת המאסר והחופש – שם בהוספות ע' רצב).

רשימה . . הנ"ל: סה"מ קונטרסים שם קעה, ב. תרפ"ז שם ע' קצו.

דכולם נקראים צדקה: ראה גם בהנסמן בלקו"ש חכ"ו ע' 418 הערה ד"ה גמילות חסדים (מצוות).

ובמעשה שהוא העיקר: אבות פ"א מי"ז.

רד"ה . . תרפ"ז: סה"מ קונטרסים שם קפג, סע"א. תרפ"ז שם ריש ע' רט.

ועבודה . . תפלה: תענית ב, א.

דרמ"צ ד"ה לרוקע: קנט, סע"ב ואילך.

מורשה קהלת יעקב: ברכה לג, ד.

תהלים סט: ראה לעיל אגרת ט'תתעח הערה ד"ה תהלים סט.

ההצעה דבנחלת הר חב"ד . . בכהנ"ל: קטע זה – להוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יוסף שי' הרטמן על שאלתו באם להתיישב בנה"ח, שהוקם ז"ע (ראה לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם). אגרות נוספות אליו – לעיל ח"כ אגרת ז'תשמג.

יום שלישי, שלישי: שהוכפל בו כי טוב, טוב לשמים וטוב לבריות (קדושין מ, א. אוה"ת בראשית לד, א).

שלישי בתמוז: תחילת גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר (ראה קונטרס יד – יב-יג תמוז תרצ"א).

פנה . . זאָגער: רשימה בתחלת קונטרס הנ"ל.

נאָר אונזערע גופים כו': ראה ויק"ר ספל"ג: במסים וארנוניות כו' את מלך עלינו אבל לדבר הזה כו' את וחד כלב שווין (ובבחיי ר"פ מטות – דכן הוא לכל התומ"צ). וע"פ מש"כ בפנים מובן זה דמשווה לכלב דוקא, כי הוא חצוף (שמו"ר פמ"ב, ט) – לצוות מה שאין ברשותו. וראה סנהדרין קה, סע"א (וכן ע"ז מו, רע"א ותמורה כח, ב – שצ"ל בשניהם: פני מלך כו' – ראה ס' חסרונות הש"ס).

שלשה . . חסדים: אבות פ"א מ"ב.

והאדם: הנקרא עולם קטן (תנחומא פקודי ג).

תפלה: שבמקום קרבנות תקנוה (ברכות כו, סע"א. זח"ב כ, ב. רמב"ם הל' תפלה פ"א, ה"ה).

כולל כל המצות: דכולם נקראים צדקה (לקו"ת שלח מט, ב. אמור לד, ב).

בתורה . . ועיכוב: רד"ה ברוך הגומל – הראשון – די"ג תמוז תרפ"ז.

וזה גם יקרב . . היעוד: ע"ד מדה כנגד מדה (משנה ספ"א דסוטה, דרמ"צ ד"ה לרוקע): ירשוה – תורה, מורשה קהלת יעקב (סנה' נט, א), עבדיו – עבודה, ואהבי – פנימיות החסד (אגה"ק סט"ו).

היעוד: תהלים סט, לו-לז.