ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט' תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מעש"ק, ואזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבו לטובה בענינים שכותב.

ולדכוותי' בודאי למותר להדגיש שהפצת היהדות המסורתית בכל מקום שידו מגעת, נוסף על העיקר קיום מצות ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, הרי זה גם כן הדרך להרבות בברכת ה' בהמצטרך לו, ובנוסח חכמינו ז"ל: נפשו של עני (כולל גם עני בדעת) [היתה מפרכסת לצאת מן הרעב ו]נתת לו פרנסה והחיית אותו (כולל פרנסה רוחנית) חייך שאני מחזיר לך כולי (תנחומא פ' משפטים עה"פ אם כסף תלוה).

ויהי רצון שיבשר בשורות טובות בכל האמור, מתוך בריאות הנכונה

– ולהעיר מדברי המורה הגדול הרמב"ם: היות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא (הלכות דיעות ריש פ"ד) –

ובשמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה.


ואהבת . . כלל גדול בתורה: קדושים יט, יח. תו"כ (הובא בפרש"י) עה"פ.

עני בדעת: ראה נדרים מא, א. כתובות סח, א. זח"ג רעג, ב.

תנחומא פ' משפטים: סימן טו.

עה"פ: משפטים כב, כד.