ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י' תמוז, תש"ל

ברוקלין.

אל הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק היום בקשר לחגיגת הבר-מצוה:

ב"ה.

לכל אחד ואחד מהברי מצוה

יתומי המלחמות והחבלנות בארצנו הקדושה שליט"א.

שלום רב וברכה!

ביום זה הבהיר, יום הולדת וגאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר מסר נפשו על התורה ומצוותי' וטובת בני ישראל הגשמיית והרוחניית,

אביע השתתפותי הנפשית בשמחתך לרגל הגיעך לעונת בר מצוה,

ויהי רצון שתקבל עליך עול תורתנו תורת חיים ומצוותי' בשמחה ותקיימם מתוך בריאות ומנוחה, כי יתן ה' שלום בארץ,

וגדול זכות התורה והמצוות להגן על הארץ ועמנו בכל מקום שהם ולהפיל אימתה ופחד על כל אויב וצר,

וסגולה מיוחדת במצות תפילין אשר כהודעת חז"ל כל עמי הארץ יראו ממך ומביאה נצחון לאנשי המלחמה,

ובכל זה תגרום נחת רוח לאביך ה' יקום דמו, אשר מעולם האמת בו הוא נמצא משגיח בהנעשה את ילדיו, מתענג עונג רב בהנהגתם הטובה ושמח שמחה גדולה בראותו אשר הולכים הם מחיל אל חיל בתורתנו תורת אמת ומצוותי'.

וע"י כל זה גם מקרבים קיום היעוד כי אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יודא וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה.

בברכת מזל טוב ולכל המשפחה שליט"א,

מנחם שניאורסאהן

בברכת חג הגאולה,

מזכיר


כי יתן ה' שלום בארץ: ע"פ לשון הכתוב – בחוקותי כו, ו.

ולהפיל אימתה ופחד: ע"פ לשון הכתוב – בשלח טו, טז.

כהודעת חז"ל: ברכות ו, א.

כל עמי הארץ יראו ממך: ע"פ לשון הכתוב – תבוא כח, י.

ומביאה נצחון: ראה הל' קטנות להרא"ש – הל' תפילין סט"ו.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

היעוד: תהלים סט, לו-ז. וראה לעיל אגרת ט'תתעח הערה ד"ה תהלים סט.