ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א תמוז, תש"ל

ברוקלין.

אל בוגרי בית ספר למלאכה אשר בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק להם היום במענה למברקם:

תהא מסיבתם בהצלחה ובפרט בביסוס חייהם על יסודי התורה והמצוות חדורים אור החסידות מתאים לתקוות בעל הגאולה.

/מקום החתימה/

בטח יודיעו ע"ד הנעשה בהנ"ל, וכן יאשרו קבלת המברק. ות"ח מראש.

בברכת חג הגאולה,

ש. מ. סימפּסון – מזכיר


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' רצא ואילך.