ספריית חב"ד ליובאוויטש

[נוסח המברק לקראת חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ה'תש"ל]

התוועדויות פעילות ולהמשיכן בכל השנה, ובברכת חג הגאולה, ולקיום בקרוב ממש דהיעוד דאלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודא וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה.

מנחם שניאורסאהן


דהיעוד: תהלים סט, לו-ז. וראה לעיל אגרת ט'תתעח הערה ד"ה תהלים סט.