ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר שמעון מנחם שי'

מושב אביבים, מרום הגליל

שלום וברכה!

קבלתי מכתבך מאסרו חג השבועות, זמן מתן תורתנו.

ואתחיל באיחולים לבביים לך ולכל שאר התושבים שליט"א, תושבי המקום מושב אביבים בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

ולאחרי המאורע המבהיל שקרה לא עתה ולא עלינו (וה' יקום דמי הנרצחים וכו' ותהא נשמתם צרורה בצרור החיים),

יקויים בכל אחד ואחת, ובפרט ההורים, בתוככי כל התושבים, מאמר קדושי עליון צדיקי עם בני ישראל בדורות שלפנינו, אשר התפללו לשלום כל אחד ואחת מישראל בכל מקום שהם, וזכותם מגינה גם עתה, ובפרט זכות פעולותיהם באהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל,

אשר מי שמדת הדין פגעה בו רחמנא ליצלן, הנה לאחרי זה מתעוררת מדת הרחמים, רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא בלי גבול, ובלשון הכתוב נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה, להשפיע להם ברכה ישועה והצלחה בהמצטרך להם ולבני ביתם שיחיו,

וביחוד בנוגע לתושבי ארצנו הקדושה, אשר זכות ארץ הקודש מגינה ומצילה.

במטותא למסור איחולי וברכתי לכל תושבי אביבים שיחיו, ויהי רצון שכל אחד ואחת יבשרו אך טוב.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. בעת רצון אזכירך ואת זוגתך תחי' בתפילה מתאים לתוכן מכתבך. ומהנכון שעל כל דלתות ביתכם תהיינה מזוזות בדוקות ותהדרו בהנחת תפילין שגם הם תהיינה בדוקות. וסגולה מיוחדת בדיוק מצוות אלו כמבואר בתורתנו הקדושה.


מצילום האגרת. נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 397. וב"בטאון חב"ד" אלול תש"ל, גליון לא (12) ע' 57.

העתק ממכתב זה נשלח אל הנהלת צעירי אגודת חב"ד, כפר חב"ד:

מצורף בזה העתק מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א למר שמעון מנחם שי' ממושב אביבים.

ובקשת כ"ק אדמו"ר שליט"א שבשליחותו יבקרו שם ויביאו מזוזות בדוקות לכל הדורש, ובהדגשה שהוא בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א לכל הדורש. והרי ידועה סגולת מצות מזוזה השומרת על הבית ועל הנמצאים בבית.

נכון שיביאו אתם גם כן תפלין בדוקים, וכל הדורש אותם ימכרו לו במחירים מינימאליים.

ועוד ועיקר שבשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מצו"ב המחאה להשתתפות בריפוי הפצועים שליט"א במאורע ל"ע ול"ע, בברכה שיהי רצון שתהי' רפואתם קרובה וגם שלימה.

ידועה סגולת מצות מזוזה: ראה ע"ז יא, א. מנחות לג, ריש ע"ב. ירושלמי פאה פ"א ה"א. זהר ח"ב לו, רע"א. ח"ג רסג, ב. שם רסו, א. ועוד. טור יו"ד סרפ"ה (וראה דרכי משה (ורמ"א) שם). ובארוכה בלקו"ש חי"ט שיחה ה' לפ' עקב (ע' 121 ואילך), ובהערות שם.

המאורע המבהיל: התקפת מחבלים מרצחים ביום ט"ז אייר שנה זו, בה נרצחו 12 ילדים ומבוגרים של המושב, הי"ד.

ותהא נשמתם צרורה בצרור החיים: ע"פ שמואל-א כה, כט.

מאמר קדושי עליון: ראה גם לעיל אגרת ט'תשטו, ובהנסמן בהערות שם.

ובלשון הכתוב: ישעי' נח, יד. שבת קיח, סע"א.

וסגולה מיוחדת בדיוק מצוות אלו: ראה מנחות מג, ב. רמב"ם הל' מזוזה פ"ו הי"ג (הובא ונתבאר בארוכה בלקו"ש חכ"ט שיחה ב' לפ' עקב – ע' 61 ואילך).

בנוגע למזוזה בפרט – ראה בהנסמן לעיל (ע' תכה) הערה ד"ה ידועה סגולת מצות מזוזה. בנוגע לתפילין בפרט – ראה גם לעיל אגרת ט'תרלה, ובהנסמן בהערות שם.