ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ז תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר משה שי' לוי

שלום וברכה!

על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק קבלתי בקשת ברכה עבורו להטבת הבריאות ולרפואה, ואזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ויהי רצון שכשם שקבלתי הבקשה כן אקבל בשורות טובות בהאמור.

ופעילותו להגנת עם קדוש היושב בארץ הקודש תעמוד לו למהר רפואתו שתהי' קרובה וגם שלימה, ויבורך בכל טוב בהמצטרך לו ולבני ביתו שי'.

ואם המגין על נפש אחת מישראל הרי זה כמגין על עולם מלא, על אחת כמה אלה אשר ההשגחה העליונה מסרה להם התפקיד האחראי להגן על רבבות אלפי ישראל.

ארשה לעצמי להוסיף שורות אחדות, ותקותי אשר יקבל הדברים בסבר פנים יפות ובלבביות, כפי שנאמרו.

כבר מלתי אמורה בכמה הזדמנויות על דבר גודל ענין מצות התפילין. ואף שכל מצוה ומצוה גדולה וחשובה ובעלת ערך הכי נעלה, ציוויו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר בחסדו הגדול ובטובו האינסופי נתן לישראל עם קרובו את התורה ומצוותי', והודיע אשר מתענג הוא כאשר בן ובת ישראל מקיימים רצונו,

הרי רצה הקב"ה, מצַוה המצוות, וחילק אותן לכמה סוגים, והודיע בתורתנו הנקראת תורה אור, המאירה לאדם דרכו בחיים, סגולות מיוחדות אשר בכל מצוה ומצוה.

ומסגולות מצות תפילין הרי גם זו אשר – בלשון הכתוב – "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". ועוד סגולה, אשר בזכות התפילין שמניחים על היד ועל הראש, באה הברכה "וטרף זרוע אף קדקוד".

כיון שכל ישראל חברים, בני משפחה אחת, ועוד יותר אשר כל ישראל קומה אחת שלימה, הרי זה כדוגמת אברים של גוף אחד, שהטבה לאבר אחד מוסיפה הטבה לכל שאר האברים, זאת אומרת טובת יהודי אחד היא טובת כל עם ישראל.

על אחת כמה וכמה כשהמדובר הוא באנשי הצבא עצמם, ועוד יותר בהעומדים בראשם ומנהיגים אותם, הרי קיום מצוה זו על ידם מגדילה ביותר האימה ופחד על כל אויב וצר, עד שלפעמים רבות לא נותרה בו רוח לעשות מלחמה, ואפילו כשבאים לידי מלחמה, אז מתקיימת הברכה וטרף זרוע אף קדקוד ומנצחים אותו.

ואם בתכסיסי מלחמה משתמשים בכל נשק האפשרי, אפילו אם התועלת מוטלת בספק, ואפילו אם יביא תועלת רק לקבוצה קטנה או אפילו לאישים בודדים, ולא עוד אלא שמשתדלים להשיגו ואין חסים על טורח וממון וכו', ובלבד להפעיל גם נשק כזה, על אחת כמה וכמה בנוגע ל"נשק" האמור, קיום מצות תפילין, אשר התועלת האמורה מעידים עלי' רבותינו זכרונם לברכה מדורי דורות, ומעידים גם על ההיקף שלה, כוונתי שהיא לטובתם של המניח תפילין וסביבתו הקרובה וגם הרחוקה, ועד לכל עם ישראל כולו בכל מקום שנמצא שם.

וגדול זכותם של כל המקיימים מצוה זו, ובפרט מתוך שמחה וחיות, וגדול לאין ערוך זכותם של אלה המזכים גם אחרים בקיום מצוה זו. והרי יכולת מיוחדת להמפקדים והקצינים והמנהיגים וכולי, שבטבע האדם שהוא מתרשם מהעומד על גביו אפילו בשטח שלכאורה אין לו כל שייכות ליחסים השגרתיים שביניהם.

בכבוד ובהוקרה,

בברכה לרפואה קרובה ובשורות טובות בכל האמור ובברכת ה' בכל המצטרך למר ולבני ביתו שי'.


המגין עולם מלא: ראה סנהדרין לז, א (במשנה).

כבר מלתי אמורה: ראה גם לעיל אגרת ט'תרלה, ובהנסמן בהערות שם.

והודיע: ראה תו"כ ופרש"י עה"פ ויקרא א, ט. ספרי (ופרש"י) עה"פ פינחס כח, ח. ועוד.

תורה אור: משלי ו, כג. וראה זח"ג נג, ב.

בלשון הכתוב: תבוא כח, י. וראה ברכות ו, א.

בזכות התפלין . . וטרף זרוע אף קדקוד: ברכה לג, כ. הל' קטנות להרא"ש – הל' תפילין סט"ו.

שכל ישראל חברים: ראה ס' שופטים כ, יא. אגה"ק סכ"ב (קלה, ב).

כל ישראל קומה אחת שלימה: ראה לקו"ת ר"פ נצבים. סהמ"צ להצ"צ מצות אהבת ישראל פ"א.

כדוגמת אברים: אגה"ק שם. וראה ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד. סהמ"צ להצ"צ הנ"ל.

האימה ופחד: ע"פ בשלח טו, טז.