ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ, בעל מדות ורב פעלים,

משכיל על דבר טוב

מו"ה יצחק רפאל שי' הלוי עציון

רח' צפני' 30, ירושלים ת"ו

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת החוברות והמאמרים שהו"ל, ותודה רבה על המשלוח ועל שימת לבבו להזדרז בזה תיכף בקבלת הפ"ש.

ובהזדמנות זו אחזור עוה"פ מה שמסרתי על ידי כלתו תחי', בקשת סליחה רבה שלא אושרה קבלת הכתבים שהו"ל בעבר, שהוא אך ורק מפני רוב הטרדות.

בכבוד ובברכה אשר בקרוב ממש ובעגלא דידן נזכה לקיום היעוד שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.


היעוד: ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.