ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב אליהו שי' קופציובסקי

מילאנו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ כו' הרב גרשון מנדל שי' גרליק, וביחד עם זה הספרים ששלח.

ותודה רבה למר בעד שימת לבבו לשלוח הספרים, ובפרט שהספרי' שלנו היא לתועלת הרבים.

ודבר בעתו מה טוב, שנתקבלו לחגיגת י"ב-י"ג תמוז, שבודאי ידועה לכ' פרשת ימי גאולה אלה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

וכמו כל עניני זכרון בחיי עמנו בני ישראל, שהכוונה והתכלית היא שהענינים יהיו נזכרים ונעשים, כן גם חגיגת ימי הגאולה האלה שהכוונה בזה שתביא להתעוררות והוספה במעשים בפועל ברוח בעל הגאולה, שמסר נפשו בפועל ממש על החזקת והפצת התורה והמצוה בלי פשרות, למרות כל התחבולות של ממשלת זדון במדינה ההיא ובימים ההם. קל וחומר לכל אחד ואחד הנמצא בארצות הרווחה וכו', והאריכות אך למותר.

בכבוד ובברכה להצלחה לביסוס היהדות המסורתית במחנו הט' ולבשורות טובות.