ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרש"ז שי' שרגאי

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי שני ספריו בסוגיות הדור וזמנים. ות"ח עבור שימת לבבו לשלחם, ומסתם גם בעתיד יעשה כן, ובפרט שהספרי' שלנו היא לתועלת הרבים.

ויהי רצון שרבות בשנים לאריכות ימים ושנים טובות ירבה חילו באורייתא בהפצת התורה תורת אמת, אשר אמת שוללת כל פשרה. שאם תמיד הי' הכרח להדגיש זה, על אחת כמה וכמה בדורנו דור נבוכים ותהפוכים וטשטוש הערכים באופן מבהיל, וביותר בזמן הזה דעקבתא דמשיחא, וכמו שנאמר על דרך הצחות שיש מהדרים בהסימנים דעקבתא דמשיחא ביתר שאת וביתר עז.

מכתבי מענה על מכתב כ' בודאי נתקבל מאז. ולצערי הרב ההתפתחויות בהשבועות מאז מחזקות השמועה והחשש שכתבתי אז.

ויהי רצון שעל כל פנים לא יהי' צורך בפלפול והגנה מאחב"י עצמם על ירושלים עיה"ק, ותהי' – בסגנון כ' בשער הספר – "ירושלים המשוחררת", שחרור וחירות אמיתיים, ובאופן שתקיים יעודה הנבואי ודבר ה' מירושלים.

באיחולי ברכה מענין יומין אילין שיהפכו לששון ולשמחה ובקרוב ממש, ולבשורות טובות.


מוהרש"ז שרגאי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תתקיד, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי: דלעיל אגרת הנ"ל.

ההתפתחויות: כנראה הכוונה בענין התיישבות יהודית בעיה"ק ירושלים, ששוחררה במלחמת ששת הימים, בשנת ה'תשכ"ז.

יעודה הנבואי: ישעי' ב, ג.

שיהפכו לששון ולשמחה: ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.