ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ז תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ צמ"ס וכו'

מוה"ר אברהם מרדכי שי' הרשברג

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר שהגיעני באיחור זמן רב, ובו גם ענין שבסגנונו "ענין פרטי" הוא, אבל לאחרי בקשת סליחתו זהו דוקא ענין כללי ביותר, והוא בנוגע למשרת רב ראשי דהפדרצי' בלונדון וכולי.

והנה ידוע הכלל יחיד ורבים הלכה כרבים, שמזה לכאורה מובן שכלל זה חל גם בנוגע לתועלת היחיד ותועלת הרבים. ועל פי זה לדעתי אין כל ספק שנחיצת העבודה בהפצת היהדות המסורתית, ובפרט בשטח החינוך הכשר, במדינות אמריקה הדרומית, כולל גם מדינת מקסיקו והסמוכות לה, היא לאין ערוך מאשר בלונדון, אפילו אם תמצא לומר שישנה אפשריות גדולה בכמות ובאיכות לפעול בזה בלונדון, ובפרט שהאפשרויות שם מצומצמות מפני כמה סיבות שבודאי גם לכת"ר ידועות הן.

ועוד להוסיף, וגם זה עיקר, שבנידון דידן גם תועלת היחיד, זאת אומרת דכת"ר, היא שלא בערך גדולה יותר במקומו עתה – באם ינצל האפשרויות ככל הדרוש, והאפשרויות הן בלתי מוגבלות. ואשר להתנגדות לחינוך הכשר והפצת היהדות המסורתית, הרי לעת עתה איננה מאורגנת, ובכמה שטחים ובכמה מובנים בכל השטחים, כל הקודם זכה. והרי תפקידו העיקרי של רב הוא לנהג את בני ישראל בדרך התורה והמצוה, ובדורנו זה נוסף לעורר בהם הרצון והחשק להיות מונהגים על ידי הרב.

אינני יודע כמה עוזרים מן המוכן ימצא על אתר, כוונתי באמריקה הדרומית כו', אבל עוזרים בכח ישנם כמה וכמה, אלא שגם הם אינם מאורגנים, ואולי גם אין אחד יודע מהשני, או שאפילו אינו יודע גם אודות (כחות) עצמו ויכלתו שלו.

אפשר שבנוגע למנוחה – לונדון מקום מתאים יותר, אבל לדעתי לא זו היא התכלית והמטרה של רב, ואפילו לא של כל אחד ואחת – יהי' מי שיהי' – מישראל בכל מקום שהם. והתקוה שלדכותי' אין האמור זקוק לאריכות ואפילו לא לביאור.

בהזדמנות זו ובהמשך למה ששמעתי מכת"ר במוצאי חג השבועות אשר במשך הזמן הו"ל כעשרים חוברות מהקובץ "קול ירושלים", כיון שבספרי' שלי נמצאות רק ב' או ג' חוברות הראשונת, תודתי נתונה מראש באם ירצה ויצוה לעושי רצונו לשלוח מהכפולים להספרי', וכנ"ל ת"ח מראש.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. בפ"ע בקשתי לשלוח לכת"ר מהמו"ל כאן על ידי קה"ת.


נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 444 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר אברהם מרדכי הרשברג: רב הראשי במקסיקו. אגרות נוספות אליו – לעיל ח"ב אגרת קפו. רנד.

הכלל: ברכות ט, א. וש"נ.

לדעתי כו': ראה גם לעיל אגרת ט'תשסט, ובהנסמן בהערות שם.