ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש מנחם אב, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

כנס בוגרי בתי ספר חב"דיים בארצנו הקדושה

תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדנו בחודש זה, חודש של בכי' מסטרא דא וחדוה מסטרא דא, זכרון למאורעות החורבן וביחד עם זה חודש המיועד לנחמה בכפלים, וכשמו מנחם אב,

מובן שענין הזכרון הוא – שישפיע ויביא למעשים בפועל בתוכן זכרון זה, הוא ענין החורבן וסיבתו, שהם כמפורש בכמה מקומות בתנ"ך ובלשון חכמינו ז"ל: מפני חטאינו – גלינו מארצנו וכו'.

שמזה המסקנא שצריך לעשות ולפעול בחלישות וגרעון הסיבה (חטאינו) שעל ידי כך מחלישים וגורעים את המסובב (גלינו כו') ומקרבים את הגאולה, גאולה השלימה והאמיתית על ידי משיח צדקנו.

ובזה תפקיד מיוחד לנוער, ובפרט נוער הבוגר מבית ספר, אפילו עובר לבית ספר אחר, שהרי עצם הענין שהוא בוגר – מראה שהוא מבוגר ועומד על דעתו במדה מסויימת, ביחד עם תכונת הנוער שבטבע שולל ענין של פשרה והשלמה עם המצב והזרם וכו'. ובפרט אלו הבוגרים בתי ספר חב"דיים, שחב"ד ענינו הוא תפיסת כל דבר בפנימיות וחיות מוארים באור תורתנו תורת חיים, הנגלית והפנימית.

והתפקיד המיוחד של הנוער הוא מובן ופשוט, לכל לראש שיהיו בעצמם דוגמא חי' בהנהגתם בחיי היום יום, בהידור בשמירת התורה והמצוות, וגם בהשפעה ותעמולה בסביבתם בכיוון וברוח האמור. והובטחנו הבא לטהר (וכדיוק רבינו הזקן: ליטהר ולטהר, עצמו ואחרים) מסייעין אותו.

ועל ידי זה גם יעשה כל או"א התלוי בו למהר קץ גלותנו ולקרב ביאת משיח צדקנו וגאולתנו, ונזכה לקיום היעוד אשר יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

בברכה להצלחה מופלגה בכל עניניהם ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 362 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

בכי' מסטרא דא כו': זח"ג עה, א.

לנחמה בכפלים: איכ"ר ספ"א.

וכשמו מנחם אב: ראה גם לקו"ש חכ"ג ע' 214 ואילך. וש"נ.

ובלשון חכמינו ז"ל: נוסח תפלת מוסף דיו"ט.

והובטחנו . . מסייעין אותו: שבת קד, סע"א. וש"נ.

וכדיוק רבינו הזקן: לקו"ת דרושים לשמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה (פט, ד ואילך).

היעוד: ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.