ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש מנחם אב, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

כנס ארצי של נשי ובנות חב"ד בכפר חב"ד בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר הכנס, ויהי רצון שיהי' בהצלחה רבה.

ובתוכן חודש זה, זכרון למאורעות החורבן והגלות וביחד עם זה חודש הנחמה, וכשמו מנחם אב,

והרי ענינו של זכרון הוא שיביא למעשים בפועל, מעשים מתאימים לתוכן הענינים הנזכרים,

ובנידון חודש זה, שראשיתו מצער, הרי תוכן הענין הוא ברור ופשוט מנוסח התפלה המקובל והמסורתי: "ומפני חטאינו גלינו מארצנו". שמזה מובן שהתיקון והנחמה הוא בחלישת וגרעון ועד לביטול הסיבה (חטאינו), בסור מרע ועשה טוב, בהתחזקות בשמירת התורה והמצוות בחיי היום-יום.

ובהקבץ נשי ובנות חב"ד בכינוסן השנתי – בודאי ינצלו במילואה הזדמנות זו להדגיש התפקיד הכי חשוב של האשה הישראלית בכל הענינים הרציניים והחיוניים בדברי ימי עמנו, מתחיל בנשים צדקניות שבזכותן נגאלו אבותינו ממצרים – גלות הראשון והכללי, ואשר אליהן בא הדיבור תחילה בנתינת התורה ("בית יעקב" תחילה ואחר כך "בני ישראל"), וכן מזמן לזמן חזרה ונתחדשה צדקתן ומעלתן של נשי ובנות ישראל בכמה מאורעות חשובים וגורליים בדברי ימי עמנו.

ובנוגע לחודש זה בפרט – הורונו חכמינו זכרונם לברכה במשנתם, אשר "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב כו' שבהן בנות ישראל (ירושלים) יוצאות כו' ומה היו אומרות כו' (אשר יסוד משפחה ובית בישראל שיהי' בנין עדי עד – הוא כשמיוסדים על התורה והמצוה בכלל, ובעיקר –) שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל".

וגם להגירסא בנות ירושלים, הרי ירושלים היא עיר הבירה של כל ארץ ישראל ושל כל עם ישראל בכל מקום שהם, וביחוד – בהוראת דרך חיים ודוגמא חי', ומקרא מלא דיבר הכתוב: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

ויהי רצון שהכנס יצליח למלא תפקידו במילואו, במעשה בפועל, לביסוס בית ישראל בחיים מיוסדים על יראת ה' ואהבת ה', ובהבלטה – מתאים לדרישת השעה – בשטח הצניעות בפרט.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"בטאון חב"ד" אלול תש"ל, גליון לא (12) ע' 58.

ובתוכן חודש זה: ראה גם אגרת שלפנ"ז.

וכשמו מנחם אב: ראה גם לקו"ש חכ"ג ע' 214 ואילך. וש"נ.

מנוסח התפלה: במוסף דיו"ט.

בסור . . טוב: תהלים לד, טו.

בנשים . . ממצרים: סוטה יא, ריש ע"ב. שמו"ר פ"א, יב. וראה במדב"ר פ"ג, ו.

גלות . . והכללי: ראה לקו"ש חט"ז ע' 91. וש"נ.

"בית יעקב" . . "בני ישראל": יתרו יט, ג. וראה מכילתא ופרש"י עה"פ.

הורונו . . במשנתם: תענית כו, ב.

שקר החן: משלי לא, ל.

להגירסא: ראה שינויי נוסחאות למשניות תענית שם. וש"נ. וראה גם לקו"ש חכ"ט ע' 255 הערה 45.

הכתוב: ישעי' ב, ג.

בשטח הצניעות בפרט: ראה גם לעיל אגרת ט'תרמ, ובהנסמן בהערות שם.